Southeast University School of Medicine Doctor's Supervisor List

(2017.11.02 update)

 

Internal Medicine

Naifeng Liu, Genshan Ma, Bicheng Liu, Baoan Chen, Zilin Sun,

Peilin Huang, Jihong Meng, Haibo Qiu, Shaohua Wang,Weiping Yu,

Chengchun Tang,Xiaoliang Zhang,Kunling Ma,Pingsheng Chen,Ling Li,

Jiayi Tong, Yuyu Yao, Yi Feng,Fengmei Guo,Jie Chao, Hong Fan,

Rining Tang, Ruihua Shi,Ling Liu *, Yao Wang *,Linli Lv*,Zheng Ge*

Wang Shukui (base), Zhao Wei (base), Liu Zhihong (base),

Sun Lingyun (part time),Gong Haibin (part time)

Neurology

Zhijun ZhangYonggui YuanQingguo RenFuling YanFeng Bai,

Chunming Xie, Yijing Guo,

Surgery

WenhaoTang, Ming Chen, Zhenling Ji, Jiahua Zhou, Xiaotao Wu,

Lukui Chen,Yuntao Wang,Yunfeng Rui, Jianjun Yang, Jun Lu *,

Xin Chen (part time), Ruipeng Jia (part time), Conghui Han (part time)

Jianan Ren (part time), Zhenkun Yu (part time), Weiqin Li (part time)

Medical Imaging and

Nuclear Medicine

Gaojun TengShenghong JuJinhe Guo,Genshan Ma
Immunology

Jianqiong ZhangLixin WangJun Dou,  Chuanlu Shen,Jihong Meng

Honghong Yao,Chuanlai ShenPeidang Liu,Daqing GaoLiudi Yuan

Dayong WangShufeng Li

PediatricsYijing GuoLi Jiang (suspended enrollment)

Obstetrics and

Gynaecology

Ming ChenJun DouYang Shen,Yali Hu(Part-time)
Oncology

Peilin Huang, Baoan Chen,Qiusha Tang, Jinhe Guo,Guoqiu Wu,

Cailian Wang, Haijun Zhang, Chuanlai Shen, Jinfei Chen(Part-time)

Medical Laboratory

Science

Guoqiu WuLixin Wang,  Yanfei Shen,Daqing Gao

Biology
     Genetics, Neurobiology,

Biochemistry and Molecular

Biology,Developmental 

Biology, Physiology

Chunjie Zhao,  Jianqiong ZhangLiudi YuanXiaohua Mao,

Hong Fan,  Jie Chao,  Lijie Liu *, Qiuli Wu *

  

(Enrollment, please see the Life Science Institute website)

Note: In principle, the 2017 new batch of Master student advisor (with *) will not be enrolled.